MIĘDZYNARADOWE
MISTRZOSTWA POLSKI
PTAKÓW GADAJĄCYCH

Zapraszamy do kibicowania
zawodnikom Papuziego Gadania

Oglądaj i głosuj na zawodników

Szczegółowy Regulamin

MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI PTAKÓW GADAJĄCYCH

"PAPUZIE GADANIE" 2015/2016
zwanych dalej Konkursem


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

a) Uczestnik - osoba, która dokonała zgłoszenia do Konkursu,

b) Zawodnik - ptak zgłoszony przez Uczestnika do Konkursu.

 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepiej gadających papug spośród filmów udostępnionych przez Uczestników Konkursu i umieszczonych przez Organizatora na kanale Konkursu w serwisie YouTube.

3. Organizatorem Konkursu jest firma Centrum Egzotyki z siedzibą w Warszawie (04-809) , ul. Trakt Napoleoński 44A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 521-143-21-99, nr REGON 011882342, adres e-mail: biuro@papugi.com.pl, tel. +48 22 615 83 03.

4. Konkurs organizowany jest w serwisie YouTube na kanale PapuzieGadanie, należącym do firmy Centrum Egzotyki (adres URL: https://www.youtube.com/user/PapuzieGadanie).

 

5. Czas trwania Konkursu jest nieograniczony, jednak każda kolejna edycja Konkursu trwa przez cały rok kalendarzowy*, a zaczyna się 1 stycznia o godz. 00:00 UTC i kończy 31 grudnia o godz. 24:00 UTC, co dla zimowego czasu środkowoeuropejskiego oznacza  UTC+01:00. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie bedą traktowane, jako zgłoszenia do kolejnej edycji Konkursu. Finał edycji z danego roku jest rozstrzygany na początku kolejnego roku kalendarzowego.


6. Organizatorowi przysługuje prawo rezygnacji z rozstrzygnięcia aktualnej edycji Konkursu, jeśli do końca roku kalendarzowego liczba uczestników nie przekroczy 20. W takim przypadku edycja Konkursu zostaje przedłużona o kolejny rok.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

7. Zawodnikiem Konkursu może być każdy ptak imitujący mowę ludzką i inne dźwięki, z wyjątkiem gatunków ptaków należących do rodzimej (polskiej) fauny, a Uczestnikami mogą być obywatele wszystkich krajów świata.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału ptaki należące do sędziów i ich najbliższej rodziny (małżonka, rodziców, rodzeństwa i dzieci)..

9. Aby przystąpić do Konkursu należy:

a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu,

 

b) wypełnić wszystkie wymagane pola formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie PapuzieGadanie.pl (pod adresem: http://papuziegadanie.pl) i potwierdzić akceptację Regulaminu,


c) podać imię zgłaszanego do Konkursu ptaka, a także swoje dane osobowe (imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, nr telefonu i miejscowość, w której zamieszkuje) oraz załączyć do zgłoszenia plik filmu lub link do filmu z nagranym głosem ptaka.

10. Zgłoszenia/filmy zawierające treści obraźliwe, wulgaryzmy, elementy reklamy oraz filmy zawierające sceny narażania jakiegokolwiek zwierzęcia lub osoby na niebezpieczeństwo zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu.

11. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają moderatorzy, powołani przez Organizatora według jego uznania. Potwierdzają oni zgodność zgłoszonych filmów z Regulaminem Konkursu. Zaakceptowany przez nich materiał filmowy powinien zostać opublikowany na kanale Konkursu w serwicie YouTube w ciągu dwóch dni roboczych.

12. Długość przesłanego materiału filmowego nie może być krótsza niż 30 sekund i nie może przekraczać 2 minut. Materiał dłuższy niż 2 minuty zostanie skrócony przez Organizatora do dwóch minut. Jeśli materiał jest znacząco dłuższy, może zostać podzielony przez Organizatora na 2 lub więcej filmów według jego uznania. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji tytułów nadanych filmom przez Uczestników. Nagrania mogą zawierać głosy ludzkie i inne naturalne dźwięki, pod warunkiem, że nie wprowadzają one w błąd co do umiejętności naśladowczych ptaka. Film może być edytowany w takim zakresie, że można stosować cięcia, przejścia video, korekcje obrazu i dźwięku. Stosowanie efektów video i audio jest niedozwolone.

13. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji umiejętności Zawodnika na każdym etapie Konkursu w sposób uzgodniony z opiekunem, w tym osobistego sfilmowania uczestniczącego w Konkursie ptaka. Właściciel Zawodnika wyraża zgodę na wykorzystanie tych nagrań przez Organizatora dla celów promocyjnych i marketingowych.

14. W każdej edycji Konkursu jego Uczestnik może zgłosić do 3 filmów prezentujących umiejętności tego samego Zawodnika. Każdy kolejny film powinien przedstawiać nowe umiejętności (np. nowe słownictwo), nie zaprezentowane w poprzednim materiale filmowym lub zaprezentowane w innej sytuacji. Zgłoszenie kolejnego filmu tego samego Zawodnika musi zawierać te same dane ptaka i opiekuna. Dla każdego kolejnego filmu należy wypełnić nowe zgłoszenie. Moderatorzy mogą zezwolić na zamieszczenie dodatkowych filmów (powyżej 3-ech w ciągu jednej edycji), pod warunkiem, że prezentowane w nich umiejętności wniosą znacząco nowe treści, które mogą mieć wpływ na ostateczną ocenę zawodnika.

15. Każdy zawodnik może brać udział w Konkursie w każdej kolejnej jego edycji pod warunkiem nagrania nowych, aktualnych filmów. Te same filmy nie mogą być zgłaszane ponownie w kolejnych edycjach.

16. Zwycięzców wybiera Jury, składające się z 3 do 6 osób, zaproszonych do składu sędziowskiego przez Organizatora według jego uznania. Jury ocenia wszystkie ważne zgłoszenia i typuje Mistrza, 1-go Wice-Mistrza i 2-go Wice-Mistrza. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w serwisie PapuzieGadanie.pl. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez e-mail.

17. Jury ocenia Zawodników według zgłoszonych materiałów filmowych, które zostały opublikowane przez Organizatora na stronie YT Konkursu, i na ich podstawie poszczególni sędziowie przyznają każdemu z ptaków od 0 do 10 punktów za zdolności naśladowania mowy i innych dźwięków oraz, dodatkowo, od 0 do 5 punktów za inne uzdolnienia, bez względu na ilość zgłoszonych filmów. Kryteria oceny zawarte są w Regulaminie Sędziowskim.

18. Zależnie od łącznej liczby punktów zdobytych przez każdego Zawodnika, miejsca od 1 do 3 przyznawane są kolejno: Mistrzowi Polski oraz I-mu i II-mu Wice-Mistrzowi Polski. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez któregoś z pierwszych trzech ptaków o przyznaniu kolejnych tytułów decyduje tajne głosowanie jury, zgodnie z Regulaminem Sędziowskim.

19. Tytuł "Gaduła Roku" przyznawany jest jednemu z Zawodników, na podstawie ilości głosów ("kciuków w górę") dodanych przez użytkowników YT do wszystkich filmów, w których jest prezentowany na kanale PapuzieGadanie w serwisie YouTube przez okres ich wyświetlania w czasie trwania danej edycji Konkursu. Głosy internautów obliczane są procentowo w stosunku liczby wyświetleń filmów danego zawodnika. Tytuł "Gaduły Roku" otrzyma Zawodnik, który zdobędzie największy procent tak obliczonych polubień. "Gaduła Roku" zostanie ogłoszona w serwisie PapuzieGadanie.pl, a Uczestnik powiadomiony przez e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

 

21. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów obsługi Konkursu i nie zostaną udostępnione żadnym innym podmiotom bez zgody Uczestnika.

 

22. Umieszczając swoje zgłoszenie na stronie Konkursu (papuziegadanie.pl), Uczestnik:

a) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuje się do jego przestrzegania;

b) oświadcza, że zgłoszony do Konkursu film jest jego własnością i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego filmu, a jeśli nie został wykonany przez niego samego - że posiada zgodę autora/właściciela filmu do jego publikacji, w tym prawo zgłaszania go do Konkursu;

c) wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku Zawodnika utrwalonego w filmie, a jeśli nie jest jego właścicielem, posiada na to zgodę właściciela;

d) wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie ewentualnych wizerunków swojej osoby i/lub wizerunku swoich dzieci utrwalonych w filmie, a także, że posiada zgodę innych osób obecnych w filmie na wykorzystanie ich wizerunków;

e) oświadcza, że posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, jeśli jest osobą niepełnoletnią;

 

f) oświadcza, że zgłoszony do Konkursu  film nie zawiera treści zniesławiających, jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich;


g) udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) treści filmu na terytorium całego świata w celach promocyjnych i komercyjnych, jak również uprawnienie do udzielania sublicencji na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 

h) w przypadku przyznania mu nagrody w Konkursie wyraża zgodę na dokumentowanie fotograficzne i filmowe swego wizerunku podczas odbioru nagrody i na wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora do celów promocyjnych i marketingowych.

 

23. Nagrody do wygrania w każdej edycji Konkursu są każdorazowo określane we wpisie na stronie głównej Konkursu pod adresem http://papuziegadanie.pl najpóźniej przed zakończeniem danej edycji Konkursu. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony zwycięzca powinien odpowiedzieć w terminie 14 dni od daty wysłania powiadomienia e-mail, pod rygorem przepadku prawa do nagrody. W przypadku niemożności osobistego odbioru nagród, będą one wysłane tylko na terenie Polski. Organizator wyśle nagrodę poza granice Polski po opłaceniu wysyłki przez nagrodzonego Uczestnika. Organizator nie ponosi ewentualnych kosztów związanych z koniecznością zapłaty podatku od nagród. Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

24. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie listem poleconym na adres Organizatora wymieniony w punkcie 3 lub na adres e-mail: biuro@papugi.com.pl, w terminie 14 dni od daty zajścia reklamowanych zdarzeń lub okoliczności. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Procedura reklamacyjna nie pozbawia  Uczestnika dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie sąd powszechny.

 

25. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez serwis YouTube ani firmę z nim związaną. YouTube nie ponosi też odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wszelkie ewentualne roszczenia Uczestników, wynikające z wzięcia udziału w Konkursie.

 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 

27. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi Regulamin Sędziowski.

 

28. Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.


____________

* Trzecia edycja Konkursu  trwa od daty ogłoszenia  t.j. od 08.03.2015 do 31.12.2016 roku.