MIĘDZYNARADOWE
MISTRZOSTWA POLSKI
PTAKÓW GADAJĄCYCH

Zapraszamy do kibicowania
zawodnikom Papuziego Gadania

Oglądaj i głosuj na zawodników

Regulamin Sędziowski

MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI PTAKÓW GADAJĄCYCH

"PAPUZIE GADANIE"
zwanych dalej Konkursem

 

1. Zawodników oceni Jury składające się z 3 do 8 sędziów, zaproszonych przez Organizatora Konkursu według jego uznania.

2. Ptaki będące własnością sędziów lub ich rodzin nie mogą brać udziału w Mistrzostwach.

 

3. Każdy z członków Jury ocenia Zawodników na podstawie zgłoszonych przez Uczestników materiałów filmowych opublikowanych przez Organizatora na kanale YouTube Konkursu w okresie trwania danej edycji Konkursu.

4. Sędziowie oceniają:

a) umiejętność naśladowania mowy i innych dźwięków.
Przy ocenie zdolności naśladowczych ptaka sędziowie kierują się stopniem trudności imitowanych dźwięków, umiejętnością naśladowania śpiewu i melodii, a w przypadku naśladownictwa mowy - zasobem słów i długością wypowiadanych zdań.

b) zdolność skojarzeń sytuacyjnych,

c) interakcję ptaka z właścicielem i/lub innymi osobami,

d) inne uzdolnienia ptaka (manualne, akrobatyczne, itp.).

5. Przy ocenie umiejętności ptaków sędziowie nie biorą pod uwagę:

a) jakości i atrakcyjności treści materiału filmowego oraz tytułu filmu,

b) okresu, przez jaki film był wyświetlany na kanale YT Konkursu w czasie trwania danej edycji Konkursu i ilości jego wyświetleń,

c) ilości "łapek w górę" dodanych przez internautów,

d) ilości filmów jednego zawodnika zgłoszonych do Konkursu.

6. Każdy sędzia przyznaje każdemu z zawodników od 0 do 10 punktów za zdolności naśladowania mowy i innych dźwięków wymienione w pkt. 4,  ppkt. a oraz, dodatkowo, od 0 do 5 punktów za inne uzdolnienia, wymienione w punkcie 4, ppkt. b, c, d.

7. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwa lub więcej ptaków pretendujących do tytułu Przewodniczący Jury zarządza głosowanie rozstrzygające. Przy równym rozkładzie głosów dla któregoś z trzech pierwszych ptaków decyduje głos Przewodniczącego.

 

8. Przewodniczący Jury, który koordynuje pracę Jury, mianowany jest przez Organizatora Mistrzostw według jego uznania.

 

9. Przewodniczący jury jest odpowiedzialny za zestawienie wyników. Odbiera od każdego sędziego protokół z ocenami, sumuje punkty oraz sporządza protokół końcowy, jak również podlicza głosy w głosowaniach rozstrzygających i sporządza z nich protokół podsumowujący, zawierający końcowy wynik głosowania oraz przekazuje go wraz z protokołami sędziów Organizatorowi Konkursu.

10. Przewodniczący Jury bierze również udział w ocenie ptaków.

 

11. Kolejność zawodników powyżej trzeciego miejsca nie jest ogłaszana przez Organizatora Konkursu.